Stanislav, Prague


Stanislav, Student
shorts G Star, shirt Takeshi Kurosawa, bag Diesel, shoes Prada

Post Navigation